இசைப்பயணம்-5... தம்புரா...!

தம்புரா சுருதி கருவிகளில் சிறப்பானதும் மின முக்கியமானதும் ஆகும். இது தம்பூரா, தம்பூரி, தம்பூரு, தம்பூர் என அழைக்கப்படுகின்றது. தம்புராவை மீட்டுவதால் மனதை ஒன்றுபடுத்தி இறை தியானத்தில் ஈடுபடும் மனதிற்கு ஒரு சமாதானம் கிடைக்கிறது.
 | 

இசைப்பயணம்-5... தம்புரா...!

தம்புரா சுருதி கருவிகளில் சிறப்பானதும் மின முக்கியமானதும் ஆகும். இது தம்பூரா, தம்பூரி, தம்பூரு, தம்பூர் என அழைக்கப்படுகின்றது. நான்கு சுருதி சேர்ந்துள்ள தம்புராவை மீட்டுவதால் மனதை ஒன்றுபடுத்தி இறை தியானத்தில் ஈடுபடும் மனதிற்கு ஒரு சமாதானம் கிடைக்கிறது. அரங்கிசையில் மேளக்கட்டு ஏற்படவும் இது உதவுகிறது.

தம்புராவில் நான்கு தந்திகள் இருக்கின்றன. நடுத்தந்திகள் இரண்டும் ஆதார சட்ச சுரத்தை ஒலிக்கின்றன. நான்கு தந்திகளையும் ஒன்றாய் மீட்டும் போது, முதலாவது தந்தியில் வருவது அந்த ஆதார சட்ச சுரத்திற்குத் தாழ்ந்த பஞ்சம ஸ்வரத்தை ஒலிப்பதாக சுருதி செய்தல் வேண்டும்.

இசைப்பயணம்-5... தம்புரா...!
கடைசியில் உள்ள, அதாவது  நான்காவது தந்தியில் ஆதார சட்ச சுரத்திலும் தாழ்ந்த ”ச“ஒலிப்பதாய்ச் சுருதி செய்தல் வேண்டும். எனவே தந்திகளை மீட்டி வரும்போது அவை  “ ப-ஸ-ஸ-ஸ” என்று ஒலிப்பதாய் இருக்க வேண்டும். இந்த நான்கு தந்திகளின் ஒலிகளும் தனித்தனியே பிரிந்து ஒலிக்காமல் ஒன்று சேர்ந்து ஒலிக்கும் போது, பிரதான மெட்டின் மேல் நான்கு தந்திகளுக்கும் மெட்டிற்கும் இடையே துண்டு நூல்கள் செலுத்தி வைத்துக் கொள்ளப்படும். இதற்கு “சீவா” என்று பெயர். 

இசைப்பயணம்-5... தம்புரா...!

இது வண்டின் ஒலிபோல ரீங்காரத்துடன் தொடர்ந்து ஒலியாக கேட்கப் பெறும். இந்த “சீவா” என்ற ரீங்கார ஒலியினால் நன்றாக சுருதி சேர்க்கப் பெற்ற தம்புராவானது  “ரிகரிக” என்று ஒலித்து செவிப்புலனாகும். இது மிகவும் இனிமையாக இருக்கும். 

இசைப்பயணம்-5... தம்புரா...!

தம்புராத் தந்திகளின் சுருதி நன்றாக சேர்ந்திருப்பதற்கு இங்குக் கூறப்பெற்ற “ரிகரிக” என்று ஒலிக்கும் சிறப்பே குறிகாட்டியாகும்.  தம்புராவைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு பாடி வரும்போது, ஒவ்வொரு ஸ்வரமும் அதன் தானத்தில் வருகின்றதோ  என்பதை இசைப்போர் தெரிந்துக்கொண்டு பாடி வரலாம். பாடுவோர் பாடி நிறுத்தியிருக்கும் காலத்தில் இத்தம்புராவின் ஆதார சுருதி ஒலியானது “சீவா”வின் தொடர்பால் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதால் அவர் பாடிக்கொண்டிருப்பதைப் போலுள்ள ஓர் உணர்வை நமக்கு உண்டாக்குகிறது. 

newstm.in

recommended for you

எடிட்டர் சாய்ஸ்

வீடியோ

NEWSTM TOP